Tessuti&Co.

D

Diamond

Diamond, argyle// or check design.